Trung tướng Lưu Phước Lượng đề nghị TBT, Chủ nhiệm UBKTTW chỉ đạo điều tra, kết luận Nguyễn Công Khế, Trương Huy San, Đoàn Khắc Xuyên, Phan Trung Hoài và “minh chủ” phá Đảng

Trung tướng Lưu Phước Lượng, nguyên Phó ban chỉ đạo Tây Nam Bộ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét