Tố cáo Nguyễn Hòa Bình, Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi (Đại tá Nguyễn Xuân Vinh)

Nguyễn Hòa Bình thời còn làm Bí thư Quảng Ngãi

Sau khi b phanh phui nhiu sai phm, Nguyn Hòa Bình đã b k lut, nhưng nh dâng v cho "cp trên" là ông Lê Thế Tim nên Bình thoát nn, ch "b" đưa v Qung Ngãi làm bí thư, vn thói quen ăn bn và đy tham vng, Nguyn Hòa Bình 
tiếp tc đi trên đè dưới đ đt được mc đích. Xin gii thiu lá đơn t cáo ca Đi tá Nguyn Xuân Vinh được gi đến t con trai ca ông. Dù rng lá đơn này gi sai đa ch, không được gii quyết, kết qu là Nguyn Hòa Bình vng chãi trên ghế Vin trưởng VKS Ti cao và hin đang có tham vng quyn lc cao hơn na.

Thay mt cha tôi, xin gi ti BBT lá đơn ca cha tôi, mong đăng công khai đ mi người cùng biết.
CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Đc lp - T do - Hnh phúc

Kính gi: - Đ/c Tng Bí thư Nguyn Phú Trng
               - Đ/c Trưởng ban t chc TW Đng;
               - Các đng chí trong B Chính tr.

Hi ngh Trung ương 2 chun b khai mc, nhng đn đoán v nhân s cao cp ca Đng, Nhà nước liên tc được đưa ra mi lúc, mi nơi. Người mà chúng tôi hết sc băn khoăn đó là ông Nguyn Hòa Bình, Bí thư tnh y Qung Ngãi, mt con người đy tai tiếng li được dư lun khng đnh s làm Vin trưởng Vin Kim sát nhân dân ti cao.

Làm công tác t chc, cán b thì phi đánh giá con người c mt quá trình, vì vy, chúng ta không phép quên vai trò, trách nhim ca ông Nguyn Hòa Bình trong v án Rusanka, khi đó là Phó Tng cc trưởng Tng cc cnh sát và nhiu v vic khác. Ch vì thù tc cá nhân do Nguyn Đc Chi không chu cung phng mà ông Nguyn Hòa Bình đã khi t, phong ta toàn b tài sn ca Nguyn Đc Chi cho dù nhng tài sn đó không liên quan gì đến hành vi phm ti ca Chi. Hàng trăm t đng đã được đu tư vào d án Rusanka b mt, hu qu ca nhng vic làm sai trái ca ông Nguyn Hòa Bình đến nay vn chưa khc phc được.

Vic th 2 là Nguyn Hòa Bình tìm mi cách khi t ông Lê Văn S, Tng giám đc Ngân hàng Nông nghip và phát trin nông thôn ch vì ông S không chu bán (thc cht là cho không) cho ông Nguyn Hòa Bình ngôi nhà tr giá hàng chc t đng. V vic này kéo dài mãi gây rt nhiu tn kém, nh hưởng tiêu cc đến thương hiu ca Ngân hàng Nông nghip và phát trin nông thôn.

Lê Thế Tiệm với sở thích quái đản là "dùng" vợ cấp dưới

V bn cht, ông Nguyn Hòa Bình là người cc kỳ tham vng, sn sàng làm mi chuyn đ có quyn lc, k c nhng vic hết sc mt phm cht đo đc. Ngay t khi còn làm cc phó, ông Nguyn Hòa Bình đã cho v tiếp cn ông Lê Thế Tim, khi đó là th trưởng ph trách cnh sát vi lý do là phc v bà Cùng (v ông Tim), nhưng thc cht là dâng v cho th trưởng, phc v ông Tim, qua đó được ông Tim ưu ái, nâng đ trên con đường công danh, s nghip. Điu này, được chính ông Lê Thế Tim xác nhn vi mt s chiến hu thân cn khi gp li v ông Bình (ông Tim nói: “em này, trước đây mình dùng sut”)

Chúng tôi không rõ nhng người có phm cht, tư cách như ông Nguyn Hòa Bình có xng đáng làm Vin trưởng Vin kim sát nhân dân ti cao hay không? Vì vy, chúng tôi mnh dn bày t s vic mong các đng chí lãnh đo cân nhc, la chn người cho đúng, tránh đ nhng người thoái hóa, biến cht nm gi nhng chc v quan trng ca Đng, Nhà nước./.

Hà Ni, ngày 2/7/2011
TM. Câu lc b công an hưu trí Hà Ni
Đi tá Nguyn Xuân Vinh

(đã ký)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét