Lộ rõ bộ mặt lưu manh của lãnh đạo Hà Nội

Hai trùm lưu manh Quang “đầu to” ngoài cùng bên trái và Đinh Trọng Sơn ngoài cùng bên phải

Cu Nht Tân – Cây cu d đnh mang tên “Hu ngh Vit Nam – Nht Bn”, công trình mà các lãnh đo t Trung ương đến đa phương t hào là công trình đi vay ln nht Đông Nam Á (hơn 1 t USD k c GPMB trong đó gn 800 triu USD vay ca Nht Bn) đang rơi vào thế bế tc và ngày càng hé l nhng vic làm rt lưu manh, b i, lt lng, tráo tr ca tp đoàn lãnh đo h lu ti Hà Ni.

Cố
tình vi phm pháp lut, ký 1 ch thit hi hơn 10.000 t

M
i rc ri bt đu t vic chính quyn Hà Ni do my tên lưu manh lãnh đo đã đt li ích riêng lên trên li ích nhân dân và đt nước. Nhng tên này c tình vi phm pháp lut, làm trái quy hoch đã được Th tướng phê duyt, t ý điu chnh quy hoch cu Nht Tân. Ngày 8/8/2006, Thành y viên, Phó ch tch Đ Hoàng Ân ký văn bn s 3453/UBND-XDĐT vi ni dung rõ ràng: “điu chnh phm vi chiết ca nút giao đê Hu Hng (đu phía nam cu Nht Tân) đ không ct vào khu đt… D1, D3 thuc khu đu giá quyn s dng đt”. Lưu ý rng tên Ân và tp đoàn lãnh đo Hà Ni có truyn thng và “phm cht” nn quy hoch đ tư li (Hoàng Văn Nghiên, Nguyn Quc Triu, Lê Quý Đôn, Nguyn Thế Tho, Vũ Hng Khanh …).


Văn bản ”bẻ” quy hoạch do tên Phó Chủ tịch Đỗ Hoàng Ân ký:

Ti thi đim đó, đây là nhng khu đt trng thuc din đt công ca Phường Phú Thượng, đ tránh khu đt này đã được các “đi gia” xí phn, đường dn lên cu b tên Ân “lái” vào cm 7 – vi 300 h dân, khong hơn 1000 nhân khu đã và đang tn ti hp pháp. Nguy him hơn, nhóm lãnh đo h lu ti Hà Ni (tên Khanh, tên Ân) cùng vi nhóm chuyên ăn đt ti B GTVT, Tư vn TEDI (truyn thng t thi tên Chu Ngc Sng tc Sng “lác” lãnh đo) còn t v ra đo c rng na km, ct đ đy thêm dân đi và chiếm đt nhiu đt na nhm tư li. Kinh phí đn bù thì nhà nước và dân phi chu.

Theo Quy ho
ch Th đô Hà Ni đến năm 2020 theo Quyết đnh 108/QĐ-TTg ngày20/6/1998 ca Th tướng Chính ph thì đường dn b Nam cu Nht Tân là đường dn thng, trùng vi đường vành đai 2, không có đường dn hoa th và đo trng c ti khu vc cm 7, phường Phú Thượng. Đng thi, điu 5 Lut Quy hoch đô th cũng quy đnh “T chc, cá nhân… phi tuân th quy hoch đô th đã được phê duyt”.

V
vn đ thiết kế và điu chnh thiết kế đường dn hoa th và đo trng c, B GTVT, UBND TP Hà Ni đã làm trái vi Quyết đnh 108/QĐ-TTg ca Th tướng Chính ph v viêc phê duyt quy hoch Th đô Hà Ni đến năm 2020, không tuân th Lut Quy hoch đô th và không thc hin ý kiến ch đo ca Th tướng ti văn bn 128/TTg-CN năm 2006.

Vi
c làm vi phm pháp lut trng trn trên ca UBND Tp Hà Ni và B GTVT đã khiến hơn 300 gia đình mt nhà, khiến nhà nước phi tn thêm hàng chc nghìn t đng tin GPMB và khiến vic thi công chm tr, phát sinh thêm chi phí, phát sinh thêm tin tr lãi cho Nht Bn do không gii ngân được khon vay. Thit hi chung ước tính trên 10.000 t đng.

Đ
t đi gia và quan chc vn b không

Các lô đ
t mà UBND thành ph Hà Ni c tính né quy hoch thì hin vn đang được s dng đ “trng c”, tc là b hoang. Được xem là khu vc đc đa Hà Ni nhưng qun Tây H li đang tn ti hàng lot khu đt din tích t vài ngàn đến c chc ngàn mét vuông do các đi gia đu giá quyn s dng đt (QSDĐ) ri đ hoang 6-10 năm nay. Đó là các lô: D1, D3, D5, D6, D7 và D9.

Lô đất hoang của các quan chức Hà Nội

Trong khu đt “vàng” này, ô D1 rng 8.798 m2 do Công ty CP Lp máy- Đin nước và Xây dng thuc Tng Công ty Xây dng Hà Ni làm ch đu tư; ô D3 rng 17.127 m2 do 7 đơn v qun lý: Công ty CP Xây dng dân dng Hà Ni – 2.515m2, Công ty Xây dng và Phát trin cơ s h tng – 3.331 m2, Công ty CP Đu tư và Xây dng Gia Lâm – 2.789m2, Tng Công ty Xây dng Sông Hng – 1.850m2, Công ty TNHH Thương mi Hng Lam – 2.133m2, Công ty Tu to và Phát trin nhà Hà Ni- 1.885m2, Vinaconex – 2.624 m2.

Cũng n
m trong khu đu giá này, mt s khu đt khác đang đ trng, chưa xây dng, như 2 ô D5, D6 thuc Công ty TNHH Sn xut – Thương mi Tiến Lc, Công ty Xây dng – Thương mi Vit Nht, Công ty CP Đu tư – Xây dng Trường An, Công ty CP Đu tư Song Kim, Vinaconex, Công ty TNHH Dược thú y Thăng Long… qun lý vi din tích t vài trăm đến hàng ngàn mét vuông. Các công ty trên đu có c phn ca Vũ Hng Khanh, Lê Quý Đôn, Đ Hoàng Ân, Hoàng Văn Nghiên, Nguyn Quc Triu, Phm Quang Ngh

Vi ph
m l rõ, ai chu trách nhim?

V
a qua, nhân dân đu tranh kch lit, đơn thư t cáo gi khp nơi nên TP Hà Ni buc phi ch đo UBND qun Tây H và các s, ngành liên quan rà soát đ đ xut thu hi theo quy đnh. S TN-MT đã kiến ngh UBND TP Hà Ni giao UBND qun Tây H căn c theo Lut Đt đai, quy chế đu giá QSDĐ và biên bn bàn giao đt ngoài thc đa đ x lý thu hi theo quy đnh.

Ông Vũ Văn H
u, Giám đc S TN-MT Hà Ni, cho biết đi vi các ô đã đu giá QSDĐ nhưng đến nay còn b trng, TP yêu cu qun Tây H rà soát quy chế đu giá và biên bn bàn giao đt ngoài thc đa vi các đơn v trúng đu giá, lp h sơ thu hi nhng trường hp vi phm, báo cáo kết qu v UBND TP trước ngày 5/8/2012.

Theo ông H
u, các trường hp b hoang đt này s căn c vào Quy chế đu giá và các quy đnh hin hành ca TP đ x lý vi phm. Theo Quyết đnh 29/QĐ-UB ca UBND TP Hà Ni v đu giá QSDĐ, người trúng đu giá đã được bàn giao đt mà trong thi hn 12 tháng không tiến hành xây dng s b thu hi đt đ đu giá tiếp hoc giao đt theo quy đnh. Người trúng đu giá s được hoàn li s tin đã np song không được tính lãi, trượt giá cũng như không được nhn li tin đt cc theo quy chế đu giá.

Đ
ng nghe nhng gì chúng nói mà hãy nhìn nhng gì chúng làm

Ngày 5/5/2012, t
i cuc tiếp xúc c tri qun Tây H ca Nguyn Phú Trng, nhân dân đã trc tiếp phn ánh và gi các văn bn khiếu ni ti ngài Tng Bí thư. Ti đó, Ch tch UBND qun Tây H là Quang “đu to” buc phi ha: “cui tháng 5/2012, chính quyn s v gp dân”.

Hai trùm lưu manh Quang “đầu to” ngoài cùng bên trái và Đinh Trọng Sơn ngoài cùng bên phải

Ngày 9/6/2012, ti cuc đi thoi vi người dân nm trong din thu hi đt làm đường dn cu Nht Tân, ông Nguyn Văn Hi, Giám đc S Quy hoch Kiến trúc Hà Ni, ha báo cáo lãnh đo UBND TP Hà Ni và B GTVT vn đ “nn thiết kế đường dn tránh nhà giàu” trong tháng 6/2012.

Đ
i din ca hơn 300 h dân các t dân ph thuc cm dân cư s 7, phường Phú Thượng, qun Tây H đng cht c hi trường UBND qun này, mun nghe lãnh đo thành ph tr li các cht vn ca mình trong quá trình thc d án cu Nht Tân.

Tuy nhiên, lãnh đ
o UBND thành ph đã ln trn bui đi thoi, ch có đi din ca S Quy hoch Kiến trúc, Ban Qun lý d án 85 PMU85 (B GTVT), lãnh đo UBND qun Tây H… Ngay khi kết thúc bui hp, tên Quang “đu to” Ch tch qun Tây H đã láo xược đe da nhân dân mt cách rt hèn h: “s cưỡng chế nhng đa nào dám khiếu kin”. Chúng tôi s công khai nhiu tư liu v tên cu công an lưu manh này.

Đàn áp, bóp ngh
t dân vn là nhim v chính tr hàng đu

M
i đây nht, UBND qun Tây H và Ban QLDA T ngn li lên kế hoch đ UBND qun cưỡng chế. Nguyn Văn Dun (trưởng ban BTGPMB qun) tiết l, các phương án cưỡng chế đã chun b xong xuôi. Hin UBND qun cùng UBND thành ph đang thng nht vi Công an Thành ph và B Quc phòng v cách thc đưa quân đi cùng công an vào cưỡng chế.
“… các đng chí cn xác đnh quyết tâm, huy đng lc lượng … chúng ta không cn quá cu toàn …” – trích li Phm Quang Ngh thuyết phc Phùng Quang Thanh.
.
Các ông Nông Văn Pu (Bí thư chi b cm dân cư s 7, phường Phú Thượng), Nguyn Văn Doãn và 2 s quan ngh hưu Nguyn Du, Trn Xuân Cường (cùng trú ti t 47), bà Lê Th Ngc Bích, t trưởng cm dân cư, bà Lê Th Thanh Tâm, hi trưởng ph n cùng nhiu h dân khu vc này bc xúc “t” nhà chc trách “nn” cho đường dn lên cu ăn thng đến phn đt ca hàng nghìn người dân ti đây. Có nghĩa, đo c và đường hoa th ti nút giao Phú Thượng không có trong thiết kế ban đu, mà thành ph và ch đu tư đã m rng ch gii đường đ đ b sung các hng mc này phc v mc đích “riêng”. Các ông bà này cùng nhiu cư dân khác t cáo s tráo tr, lt lng ca nhà chc trách Hà Ni. Đã sai, đã vi phm pháp lut còn to mm đòi huy đng quân đi, công an đ cưỡng chế dân, lp liếm cái sai.

Hi
n công trình thế k này đang dm chân ti ch mc dù theo lch trình nó phi khánh thành vào dp 1000 năm Thăng Long – Hà Ni (10/10/2010). Vic thi công cây cu này thc tế đã bước sang năm th 4 nhưng tng khi lượng chưa được 1/3.

Thi công đã sang năm thứ 4, trụ chính cầu Nhật Tân vẫn đắp chiếu thảm hại thế này đây. Vị trí này tại Cụm 8, Phú Thượng vẫn chưa xong mặt bằng. Dân vẫn mở hàng GÀ – VỊT ngay khu trụ tháp chính. Khối lượng thi công gói thầu số 2 này mới đạt 3%.


On the net

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét