Không ổn rồi anh Tư ơi! (Nguyễn Quang Lập)

Bác H bt nhp hát bài Kết đoàn ti Vườn Bách Tho, Hà Ni, 1960

Chép s Vit nói bài hát Kết đoàn là ta chôm bài hát Đoàn kết là sc mnh ca Tàu là không chun, nếu hiu "chôm" theo nghĩa ăn cp bn quyn. Bài hát Kết đoàn ca ta bê gn như nguyên xi bài  Đoàn kết là sc mnh ca Tàu tht, nhưng không phi "chôm". Đã t lâu bài hát Kết đoàn đã ghi rõ ràng: Nhc: Lư Túc, li Mc Hng, li Vit: sưu tm, sao gi là "chôm" được?

Vào thi bui " bn phương vô sn đu là anh em", trong khi âm nhc nước nhà (là nói nhc tuyên truyn) còn tình trng xòn xòn xòn  đô xòn thì vic chú em ly bài hát ca ông anh, chế biến li chút đnh ri "ph biến cho toàn dân ta" có th chp nhn được. Chng sao c. Ông anh ly đó làm vui, hà c gì mà kin cáo? V, mt khi bài hát được " nâng lên tm quc gia" chc chn chú em đã thưa gi trước vi ông anh ri, chc chn ông anh đã ho lơ ho lơ ri. Kin cáo thế nào?
Có điu mình quá ngc nhiên khi Chép s Vit "bt mí": Thông báo s 319-TB/TW ngày 1/4/2010 Kết lun ca Ban Bí thư do đng chí Trương Tn Sang ký v vic t chc “Ngày âm nhc Vit Nam”. Trong Thông báo có đon:
… 1- Đng ý ly ngày 03 tháng 9 hàng năm, ngày Bác H ch huy dàn nhc, hp xướng và qun chúng nhân dân hát bài ca “Kết đoàn” ti công viên Bách Tho, Hà Ni (1960) là Ngày âm nhc Vit Nam …

T
i sao ly ngày Bác H ch huy dàn nhc, hp xướng và qun chúng nhân dân hát bài hát ca Tàu làm " Ngày âm nhc Vit Nam"? Chúng ta có th mượn nhc Tàu làm bài hát ca ta.  Có th ly ngày Bác ch huy dân chúng hát bài Kết đoàn làm ngày Toàn quc đoàn kết  ch không th ly ngày ph biến nhc Tàu làm "Ngày âm nhc Vit Nam", nó va sai va l anh Tư à.

Anh Tư ơi nghĩ l
i đi! 

Mà cũng l, ti sao Ban Bí thư ra thông báo vy mà gii âm nhc Vit Nam  ai ny đu im re, các ngh sĩ nhc Vit không ai biết hay không ai còn có liêm sĩ!?


Mtái mét, ph phc, qun áo xc xch ca anh Tư và mt đ l, nét hưng phn tha mãn ca người đp Lý Nhã Kỳ


Nguyn Quang Lp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét