Mọi con đường đều dẫn về Trương Tấn SangMọi con đường đều dẫn về Trương Tấn Sang

B Chính tr, Ban chp hành TW t Khóa IX, X và XI không có nhân vt nào có các "hot đng cách mng" mnh m, quyết lit và hết sc liu lĩnh như Trương Tn Sang, nếu nghiên cu mt cách nghiêm túc và đy đ chúng ta có th thy mt điu hết sc kỳ l là rt nhiu ti phm, nghi phm liên quan đến ti lt đ chế đ, lt đ nhà nước, xã hi đen, gái gú… trong nhiu năm qua đu có chung mt đc đim là đu liên quan đến đương kim y viên B Chính Tr, Ch tch nước Trương Tn Sang.

Các nhóm ti phm âm mưu lt đ Chế đ liên quan đến Trương Tn Sang.
Nhóm Nguyn Hu Hin , Lê Công Đnh, Trn Văn Huỳnh, Trn Huỳnh Duy Thc…


"thầy tâm linh" Nguyễn Hữu Hiền

T năm 1990, thông qua quan h đng môn lp lut 5LHC, Trương Tn Sang đã móc ni, câu kết vi bn hLê Công Đnh, thTrn Văn Huỳnh và “thy tâm linh” Nguyn Hu Hin sau đó lôi kéo thêm con ca Trn Văn Huỳnh là Trn Huỳnh Duy Thc (Giám đc công ty 1 kết ni-iOne) cũng là thành viên ca trung tâm phn mm SSP, nơi Nguyn Hu Hin qun lý lp ra nhóm “Chn lc hng”. Năm 2008, nhn thy lúc “lnh pht c” đã đim, Trương Tn Sang ban “mt lnh” ch đo phi hp vNguyn Sĩ BìnhNguyn Tiến Trung và Lê Thăng Long cùng tham gia nhóm “Chn” đng thi bt đu tăng cường hot đng. Vic Trương Tn Sang ch đo dng các blog “Trn Đông Chn”, “Change we need” đ bôi đen và lên kế hoch h b Th tướng, lt đ Đng Cng sn trong Đi hi X (d tính t chc vào tháng 10/2010 và Tư Sang biết rng nếu không lt đ được Ba Dũng thì khó mà lt đ được Đng cng sn Vit nam). Chun b cho âm mưu này, Trương Tn Sang đã ch đo Lê Công Đnh chp bút lp các Đng đi lp là “Đng lao đng”, “Đng xã hi” và lên danh sách nhân s lãnh đo ca chế đ mi. Nhưng Trương Tn Sang không ng vic bt tay vi Nguyn Sĩ Bình li là sai lm chết người, mi âm mưu, kế hoch đu b Bình t vi cơ quan ch qun là Tng cc 5, B Công an. Mi toan tính ca Trương Tn Sang đu đ b, Trn Huỳnh Duy Thc, Lê Công Đnh, Nguyn Tiến Trung, Lê Thăng Long ln lượt b bt, trước các chng c không th chi cãi, các thành viên nhóm “Chn lc hng” nhanh chóng nhn ti và xin khoan hng. Biên bn nhn ti ca Trn Huỳnh Duy Thc, Lê Công Đnh, Nguyn Tiến Trung có đ cp trc tiếp đến s ch đo ca Nguyn Hu Hin, s git dây ca Trương Tn Sang vi vai trò là “minh ch”. Tuy nhiên, nh các chân rết thoái hóa trong B Công an như Nguyn Khánh ToànVũ Hi TriuNguyn Thanh Bình (Phó GĐ CA TPHCM) nên Trương Tn Sang đã sm có thông tin và nhanh chóng phi tang các chng c liên quan, đ tt c ti li lên đu Trn Huỳnh Duy Thc và Lê Công Đnh đ thoát ti. Điu duy nht mà Trương Tn Sang đt được trong phi v này là khiến Đi hi X ca Đng Cng sn b di qua tháng 1/2011.

Đi
p viên CIA Nguyn Ngc Bích, Giám đc Nha cnh sát Đô Thành Sài Gòn Triu Quc Mnh

CIA Nguyễn Ngọc Bích

Đây là nhng nhân vt mi b phát hin nh blogger Đng Phng Vit. Lut sư Nguyn Ngc Bích, người đã tng b chính quyn cách mng b tù 12 năm vì ti làm gián đip cho CIA cũng là “đng môn” lp lut 5LHC ca Trương Tn Sang và là c vn tham gia “h tr” Trương Tn Sang trong các chuyên đ “nghiên cu v kinh tế công và lut v hiến pháp” phc v cho các âm mưu lt đ chế đ

Triệu Quốc Mạnh

V Triu Quc Mnh vn luôn là mt n s chưa có li gii đáp, Mnh nguyên là Giám đc Nha cnh sát Đô thành Sài Gòn, sau gii phóng đt nhiên được phong là “cơ s” ca cách mng, Triu Quc Mnh là mt trong nhng đu mi vn đng lp lên lp lut 5LHC đ Trương Tn Sang “có cái bng vi người ta” và cũng là người đng ra “x lý” s c Trương Tn Sang b phát hin gian ln và “b đui khi phòng thi”. Trong v án lt đ chính quyn khi đ b cũng chính Triu Quc Mnh là người xut hin bào cha cho Trn Huỳnh Duy Thc.
Lê Thăng Long và phong trào “Con đường Vit Nam”

Lê Thăng Long

Vào tháng 6/2012, Trương Tn Sang đã dùng quyn lc trong h thng tư pháp ca mình can thip thô bo đ Lê Thăng Long ra tù sm đ móc ni li vi “sư ph” Trn Văn Huỳnh, mượn “danh tiếng” Trn Huỳnh Duy Thc đ ngay lp tc thành lp “Phong trào con đường Vit Nam” vi mưu đ phc v chiến dch phi hp vi “Quan làm báo” mà Trương Tn Sang đã phái Đng Th Hoàng Yến qua M đ “song kiếm hp bích” tn công, h b Th tướng ti HNTW6, tuy nhiên “phong trào” này quá l liu nên b các “nhà dân ch” ty chay và không có hiu qu.

Các nhóm trí thc bt mãn, blogger phn đng, nhng con sâu trong làng báo liên quan đến Trương Tn Sang

Nhóm "trí thc" bt mãn

Sau khi Vi
n IDS t gii tán vào tháng 9/2009, người ta thy Trương Tn Sang liên tc móc ni, chiêu d đượNguyn Quang AChu Ho và nhiu trí thc bt mãn, đ hp tác trong chiến dch dùng ch trích ca công lun phi hp vi NQTW4 ca Đng đ tn công Th tướng Nguyn Tn Dũng. Kết thúc HNTW6, nhóm này tăng cường lc lượng, công khai thành lp “Nhóm 72” t xưng là các nhân sĩ trí thc (ch mưu là Nguyn Quang A, Chu Ho, Tương Lai, Nguyn Hu Chi, Phm Toàn,…), ra sc tuyên truyn là “nhóm trí thc phát đng phong trào dân ch”, nhưng thc cht là hot đng theo ch đo ngm ca Trương Tn Sang đ to dư lun trit h Th tướng Nguyn Tn Dũng. Có th rõ, “Nhóm 72” nh s bo v ca Trương Tn Sang mà có th ngang nhiên công khai hot đng sut mt thi gian dài. Ngược li, Trương Tn Sang đã thông qua Nhóm 72 âm thm s dng các đài RFI, RFA, BBC, các báo hi ngoi, các trang mng (đc bit là h thng ca Vit Tân) như là mt h thng tuyên truyn c tình gây nên s xáo trn chính tr trong xã hi Vit Nam đ tn công h b Th tướng Nguyn Tn Dũng, thông qua v bc là phn bin v kinh tế, đu tranh dân ch và các hot đng li dng vn đ sa đi Hiến pháp.

Một số gương mặt tự hào là "trí thức bất mãn", đại diện cho "Nhóm 72"


Vũ Oanh âm mưu thành lập Đảng đối lập năm 1991 nhưng bị phát hiện và bị cho về vườn, phụ trách CLB Thăng Long

Vũ Oanh, Ch nhim CLB Thăng Long vn là mt trong các UVBCT Khoá VII b dao đng v tư tưởng, đã móc ni vi Trn Xuân Bách và mt s nhân vt chng đi TPHCM đ liên kết lc lượng nhm lp đng đi lp vào thi đim sau khi Liên Xô sp đ năm 1991. Âm mưu này b BCT phát hin, nhưng vì thi đim nhy cm nên ch gii quyết ni b không b k lut và cho ngh hưu. Gn đây, người ta li thy Vũ Oanh và các Phó ch nhim CLB Thăng Long đang vn đng các cán b lão thành hưu trí kiến ngh bác b toàn b ni dung sa đi Hiến pháp 1992 và son mt Hiến pháp mi theo quan đim “xã hi dân s”, trong đó bác b vai trò ca Đng. Vào tháng 02/2013, Vũ Oanh, Ch nhim CLB Thăng Long mi Trương Tn Sang đến nói chuyn đ li dng Trương Tn Sang đ công kích Đng, phê phán Chính ph. V phía Trương Tn Sang thì vic được CLB Thăng Long mi nói chuyn cũng là mt cơ hi đ tuyên truyn thoi mái, đánh bóng cho mình và th hin là người có quyn lc trong Đng và Nhà nước. Ti bui nói chuyn này Trương Tn Sang đã vi phm nghiêm trng k lut Đng vá có du hiu phn đng rt rõ ràng, và hin đang chy ti bng cách phi tang bng chng là băng ghi âm ca ông Đoàn S đ x lý chìm xung v vic.

Nhóm blogger phn đng
Cũng t năm 2009, Trương Tn Sang câu kết vi các blogger Nguyn Hu Chi, Phm Toàn, Trương Huy San (Osin Huy Đc), Phm Viết Đào, Trương Duy Nht, Nguyn Hu Vinh, Nguyn Xuân Din, Huỳnh Ngc Chênh,… Ngoài vic ng h, khuyến khích, Trương Tn Sang còn cung cp các thông tin ni b ca BCT và kích đng các tiếng nói chng phá, xuyên tc và đi ngược li ích quc gia. Được s “bo tr” ca Trương Tn Sang, các blogger này đã hot đng hết sc manh đng, công khai truyn bá tư tưởng chng Nhà nước, chng Đng đng thi tôn vinh hình nh Trương Tn Sang và bôi nh các đng chí lãnh đo khác. Mi khi Trương Tn Sang “tung” nhng li nham him, m dân trong nhng ln tiếp xúc c tri hay tr li báo chí, thì được chính nhng blogger này “hng” rt nhanh và ra sc lan truyn.

Nhóm blogger của Trương Tấn Sang: Chênh - Đào - Sàm - Chi - Diện

Nhóm nhng con sâu trong làng báo

Ngoài các blogger “l
trái”, Trương Tn Sang còn manh đng s dng truyn thông “l Đng” thông qua vic ch đo tr lý Hi lùnNguyn Công Khế đng lot đưa tin, loan truyn các phát biu công kích, chc tiết ni b, bôi nh Đng ca Trương Tn Sang mi khi tiếp xúc c tri hay tiếp dân, hi hp. Mc tiêu ca mũi tn công này là ph trng khp nơi hình nh liêm khiết, vì nước vì dân ca Tư Sang, trong khi “tn công, moi móc và bôi bn tt c” t Đng, Chính ph cho đến các lãnh đo khác. Gn đây nht là v Trương Tn Sang đã ch đo TBT Báo Thanh Niên Nguyn Quang Thông đánh Ngân hàng Nhà nước bng bài "Ra" vàng bng cơ chế?” git tít to nht ngay trên trang nht báo giy ngày 24/4/2013, sau đó phi xin li vì “dch sai, hiu sai” và rút bài! Ngoài Nguyn Công Khế, có th đim thêm các “con sâu báo” khác như Lê Phúc Nguyên, Phm Văn Hun (QĐND), Đào Văn Hi (PLVN), Nguyn Xuân Minh (SGTT)…Nguyễn Công Khế - Tên ma cô đầu sỏ trong làng báo và những con sâu tay sai  của Trương Tấn Sang


Nhóm Gái và đĩ điếm liên quan đến Trương Tn Sang

N
n nhân Võ Th Thu Hng b hiếp dâm và có đơn t cáo, mà th phm cũng chính là Trương Tn Sang. Sau khi b dư lun vch trn v hành đng nhơ nhuc này, ngày 20/5/2013, người ta thy ông c vn ca Trương Tn Sang - nguyên Phó ban T chc TW Nguyn Đình Hương tung lên mng 2 bc nh chp bc thư đánh máy đ vy mi th lên đu người đã khut là đng chí Đi tá Nguyn Hu Khương (nguyên Giám đc CA TPHCM). Hành đng “có tch thì rc rch” này là nhm dn ra quá kh nhơ nhuc ca Trương Tn Sang ngay trước thi đim Quc hi ly phiếu tín nhim nhưng cũng b vch trn và b xem là “màn kch vng”.Trích đơn tố cáo khẩn cấp của anh Nguyễn Ánh Sinh (chồng Võ Thị Thu Hồng)Bùi Thị Keng, Vụ trưởng Vụ pháp luật kiêm phục vụ viên của Chủ tịch nước

Trên cương v Ch tch nước, Trương Tn Sang li “thói nào tt y” dan díu vi mt cán b ti Văn Phòng Ch tch nước là Bùi Th Keng, đang gi chc V trưởng V pháp lut; da hơi Ch tch nước, Bùi Th Keng đã kiếm chác được không ít, bù li, dù không xinh đp gì nhưng được cái php pháp và biết chiu chung nên được Trương Tn Sang sng hnh, đi đâu cũng mang theo tháp tùng phc v trong nhng cuc “hp giao ban” bí mt.

“Bông hoa lài” Mai Hng Quỳ - Hiu trưởng Đi hc Lut TP HCM vn đã có chng nhưng vn có tính lăng nhăng nên cuc sng v chng liên tc lc đc. Mai Hng Quỳ là người “hết sc thân tình trên mc tình cm” vi Trương Tn Sang và do “đp người đp nết” li còn biết khéo léo đưa đ đy nên được Trương Tn Sang t khi còn TPHCM đã hết lòng nâng đ và nhiu ln can thip đ bo v. Quỳ hin đang đóng vai trò tích cc trong vic lên tiếng kêu gi sa đi Hiến pháp theo hướng có li cho "Ch tch nước". Hin nay, Đng b B Giáo dc đào to đang b sc ép rt ln t Trương Tn Sang là bng mi giá phi đưa Mai Hng Quỳ lên làm th trưởng trong thi gian ti, mt bước đm đ nm chc B trưởng b này trong nhim kỳ sau.

bông hoa lài" Mai Hồng Quỳ đang được Trương Tấn Sang "dìu" lên thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào" tạo

Đng Th Hoàng Yến được mnh danh là “gái đĩ già mm”, ngoài ra Yến còn là người đu p tay gi vi Trương Tn Sang bng các chiêu thc tình dc “siêu hin đi” mà Tư Sang chưa h được hưởng t người v già phù thy Mai Th Hnh. Yến có vai trò là cơ s kinh tài, nâng đ Trương Tn Sang t thi Bí thư Thành y TPHCM, Thm chí Yến còn bt chp tt c, hi sinh c sinh mng chính tr, và nguy cơ b truy t trước pháp lut v ti dng Quan làm báo đ phò Tư Sang đánh Th tướng, Chính ph và Đng Cng sn.           

Bằng các chiêu thức tình dục "siêu hiện đại", Đặng Thị Hoàng Yến đã cung phụng cho Trương Tấn Sang cả tình lẫn tiền

Ti sao kiu n Lý Nhã Kỳ không bao gi có điu kin được gp ai trong B Chính Tr, mà Trương Tn Sang li ưu ái dành “cơ hi ngàn vàng” này cho kiu n Lý Nhã Kỳ?!, không nhng gp mà Trương Tn Sang còn tranh th cơ hi  “hp giao ban” vi Lý Nhã Kỳ ngay ti Văn phòng Ch tch nước. Xong vic, li còn khuyến mãi cho tên đu ning Nguyn Xuân Phúc đ Phúc khi “bù lu bù loa”, cùng mt xung đu gi như nhau!!! 

Mặt mũi "Nguyên thủ Quốc gia" Trương Tấn Sang sau khi phang một nhát: tái mét, phờ phạc như con nghiện, quần áo chưa kịp kéo đã bị kiều nữ Lý Nhã Kỳ chộp một "phô" để đời làm vốn, lại còn đưa lên tổ chức "bảy kỳ quan thế giới mới" để khoe hàng. Trong hình thấy rõ nét mặt kiều nữ Lý Nhã Kỳ hết sức hưng phấn thỏa mãn và rất ... đĩ (Nguồn: New7Wonder)

Quan làm báo, Đng Th Hoàng Yến và Đng Thành Tâm liên quan đến Trương Tn Sang

T
lâu người ta thy Trương Tn Sang gn bó, vào sinh ra t vì Đng Th Hoàng Yến và Đng Thành Tâm. T lúc còn TPHCM, Trương Tn Sang đã s dng s giúp đ v tin bc và quan h ca Yến và Tâm đ leo lên chc Phó bí thư kiêm Ch tch UBND, ri lên Bí thư Thành y TPHCM. Đi li Trương Tn Sang đã dùng quyn hành ca mình đ tr ơn ti đa cho các hot đng kinh tế ca Yến và Tâm ti TPHCM: t mnh tay cướp đt bng cách bi hoàn vi giá r mt ca dân cho Yến và Tâm làm khu công nghip, đến thành lp Qu h tr phát trin đô th Tp.HCM đ gom vn ca Nhà nước cho Yến và Tâm vi lãi sut gn như bng không, Trương Tn Sang đã to áp lc vi các ngân hàng đ giúp Yến và Tâm kê khng giá tr tài sn thế chp ngân hàng, bơm giá tr c phiếu lên nhiu ln và ép buc các đi tượng đang chy cht, mun hi l cho Sang mua c phiếu ca Yến và Tâm vi giá ct c. Ch trong mt thi gian ngn, liên minh ma qu này đã kiếm được hàng chc ngàn t đng và chính sc mng nhng đng tin phi pháp này đã cu Sang t mt người b BCH TW k lut Đng đã tr thành Thường trc Ban bí thư, ri sau đó leo đến chc Ch tch nước năm 2011.
               
Trương Tấn Sang đã gắn bó, vào sinh ra tử vì Đặng Thị Hoàng Yến và Đặng Thành Tâm

Ai cũng có th thy, chính Trương Tn Sang đã can thip đ đưa Đng Th Hoàng Yến và sau đó là Đng Thành Tâm vào Quc hi, bao che đ hai đi tượng này dù vi phm pháp lut, làm ăn phi pháp nhưng vn ra vào Quc hi như ch không người, to điu kin đ tu tán tài sn và b trn ra nước ngoài khi b phát hin trong thi gian va qua. Cho đến hin ti, cũng đã quá rõ vic Trương Tn Sang chính là th phm đng sau, cung cp thông tin ni b và phi hp vi Đng Th Hoàng Yến, Đng Thành Tâm lp trang Quan Làm Báo, viết và đăng hàng trăm bài viết xuyên tc và bôi nh các lãnh t, lãnh đo Vit Nam gây ra nhiu thit hi nghiêm trng v kinh tế, gây mt n đnh xã hi và nh hưởng nghiêm trng đến uy tín ca Đng.

Xã hi đen liên quan đến Trương Tn Sang

Trong sut quá trình công tác, đc bit là t giai đon bt đu làm Bí thư Thành u TPHCM (1997-1999), Trương Tn Sang đã có quan h hu cơ hết sc cht ch vi trùm xã hi đen Năm Cam và nhn hi l 500 cây vàng đ bao che v buôn lu cc ln ca mt con buôn người Hoa. Trương Tn Sang đã tr thành Bí thư Thành u b k lut nghiêm trng nht TPHCM qua các thi kỳ trong v này, b B chính tr ct chc đưa ra Hà Ni đ chun b k lut và đưa ra khi B Chính Tr nhưng được Lê Kh Phiêu kiên quyết bo v, thm chí còn leo cao, lòn sâu hơn na.   

Trương Văn Cam (Năm Cam) khiến Trương Tấn Sang bị cnh cáo k lut Đảng tại HNTW7

Ngoài nhng thng kê sơ b như trên, chúng tôi s tiếp tc vén bc màn bí n xung quanh vTăng Minh Phng buc phi chết đ bí thư thành y Trương Tn Sang được sng” và đc bit là vQuan h m ám gia Trương Tn Sang vi các tp đoàn Xã hi đen Hongkong, Đài Loan qua 2 d án đình đám là Khu đô th mi Phú M Hưng và d án Khu công viên 23/9”.
           
Phần lớn các công trình của công viên 23-9 đều trong tình trạng bỏ hoang trong suốt nhiệm kỳ Bí thư Thành ủy TPHCM Trương Tấn Sang


Còn nhng “ngưu đu mã din” nào đang liên minh và tho hip vi Trương Tn Sang? Đó là nhng k dù đã ngh nhưng vn còn dã tâm mun “buông rèm nhiếp chính”; nhng k liên minh nhm âm mưu li dng NQTW4 đ trit h đng chí, khuynh loát BCT và áp đt BCH TW; nhng k cơ hi phn ch; đến nhng k bch đu bt tài, tht đc không được trng dng nay v hưu tp hp đ chơi trò “c vn”; nhng con sâu tay sai trong làng báo; nhng nhóm li ích v kinh tế;… Chúng đang cng sinh và phi hp vi Trương Tn Sang đ thao túng sinh mnh ca đt nước, đy tình hình đt nước đi hết t khó khăn này đến khng hong khác chưa có du hiu kết thúc. Chính tham vng quyn lc cá nhân ca Trương Tn Sang đã thu hút, dn dt và đng hành cùng tt c bn chúng đi trên các con đường sai trái, ngày đêm phá hoi s nghip bo v, n đnh và phát trin đt nước. Và tt c các con đường sai trái này đu dn v Trương Tn Sang!

(On the net)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét